S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፡ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ፡ ኣብ መንጎ እቶም፡ ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ይኹን! (ሉቃ 2፡ 14)

ምልኣት ዘመን ምስ ኣኸለ፡ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ንሕዝቢ ኣምላኽ ሓርነት ንምዉጻእ፡ ኣብ መብልዒ ማል፡ ኣብ ቤት-ልሄም ተወልደ። እዛ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ፍልይቲ ዝኾነት ለይቲ፡ ምስታ ቅድስቲ ስድራቤት፡ ብመንፈስ ክነምሲ፡ ናዓና ዓብይ ዕድል'ዩ። መሎኮት ምስ ስጋና ዝተዋሃሃደሉ፡ ኣምላኽ ኣብ ማእከል ሕዝቡ ዝተገለጸሉ፡ ድንቂ ዝኾነ ምሥጢር ኣምላኽ ነስተንትነሉ: ምሸት'ዩ። "እቲ ቓል ስጋ ኾነ፡ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓደረ" (ዮሓ 1፡ 14)። ኣብዚ ምሽት'ዚ ነቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ወሃቢ ጸጋ ንረኽቦ፡ ነታ ኣደ ቤተ-ክርስቲያን ተባሂላ ብኽብሪ ዝተጸወዓት፡ ኣዴና  ቅድስቲ ድንግል ማርያም፡ ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ንረኽባ። ከምኡ ድማ ነቲ ሰማያዊ ስራሕ ኣምላኽ ንምዕጃብ፡ ቅዱሳን መልእኽቲ፡ ዘቕረብዎ ጉሩም ምስጋና፡ ሓቢርና ነምስየሉ ፍሉይ ምሸት'ዩ።

ኣብዚ ቕንያት’ዚ ካብ ሥርዓት ኣሥመራ ተላኢኾም ዝመጹ ክልተ ጳጳሳት፡ በቲ ከሕልፍዎን ክገብርዎን ዝቐነዩ ውዱቕ ፕሮፖጋንዳ ንብዙሓት ደቂ ቤተ-ክርስቲያን ኣጉህይዎም ዝቐነየ ዓብይ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ምኽንያቱ ንተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን፡ ወኪልና ኢና መጺና እናበሉ፡ መሳርሒ ናይቲ ሥርዓት ኮይኖም ምርካቦም፡ ንቤተ-ክርስቲያና ምስ ክብራን ዕቤታን ዘይከይድ ኣነዋሪ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ፡፡ ሓደ ካብቶም ዝመጹ ጳጳሳት ኣባ ቄርሎስ፡ ሃገር ብምልእታ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ወዲቓን ሓሲራን እናሃለወት፡ ናይ ዕድጊ ወኪል ኮይኖም ዝተሸሙ ክመስሉ ብምሕሳር ማሸላን ተንዲኖን ጣፍን ክዛረቡ ምርኣዮም ንቡዙሓት ሰዓብቶም ከይተረፈ ልቦም ዝሰበረ ትዕዝብቲ ኮይኑ ኣሎ። ኣባ ቄርሎስ በዚ ኣየብቅዑን፡ "ዋሓጥዮ እንተ-በልኩዋስ ትጎስሞ" ከም እተባህለ፡ ነቲ ብናይ ብዙሓት ደም ንጹሃት ደቂ ሃገር ተሓታቲ ዝኾነ ጨኳኒ ሥርዓት ኢሳይያስ ክውድስዎ ምርኣዮም ከየንዓቆም ኣይተረፈን።

ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን ሃገረ-ስብከት ኤውሮጳ ጀርመንመበል 17 - ክፋል

ከምዚ ኢለ ድማ፥ ምስቶም ካህን ዝነበረኒ ምዝርራብ ወዲአ፥ ተሳናቢተዮም ምስ ከድኩ። ብዙሓት መልሲ ዘይረኸብኩሎም ሓሳባት እናመጹ የጨንቑኒ ነበሩ። እቲ ዝዓበየ ዘጨንቐኒ ዝነበረ ድማ፥ ኣብ ግብጺ ክሳብ ዘሎኹ ንሕይወተይ ውሕስነት ክህልወኒ ስለ-ዘይክእል፥ ልበይ ወዲቑለይ ደቂሰ ክሓድር ዝኽእል ኣይነበርኩን። ስለዚውን ምዩቕ እናበልኩ፥ ብጽላሎተይ እናተዳሃልኩ ምንባር፥ ከም-ዘየወጻጽኣኒ ብምርዳእ፥ ብኸመይ ካብ ሃገረይ ክወጽእ ከም-ዝኽእል ከሰላስል ግድነት ነይሩ።

ቅድሚ ሓያሎ ኣዋርሕ ሓንቲ ልበይ ዝተንከፈትኒ ግጥሚ ኣቦና ሃቡና! እትብል ብኣቶ ኪዳነ ተስፋ ዝተላእከት ኣብ ራድዮ ኤረና ስለ ዝሰማዕኩ፥ ንኣቶ ኪዳነ ተስፋ ብልቢ እንዳ ኣመስገንኩ፥ ሓቁ እዩ፥ ብገዛእ ኣቦና፥ ሓዋርያዊ ፓትርያክና፥ ንደልዮም ዝደልዩና፥ ነፍቅሮም ዘፍቅሩና፥ ፍትሒ ብዘይብሎም ሰብ ግዜ ተረሓሒቕና ኢለ ሓዘን ተሰማዓኒ። ንህልው ኩነታት ሃገርና እንተ ረአኹውን፡ ውሉድን ወላድን ተፈላልዩ፥ ኃውን ሓፍትን፥ ሰብኣይን ሰበይትን ተበታቲኑ ዓድታት ባዲሙ፡ ስደትን ሞትን ገኒኑ፥ ብዙሕ ህዝቢ ድቃስ ስኢኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን፥ ንሃገርና ኤርትራኸ ብድሕሪ ነጻነት ክንድዚ ዝኣክል ውድቀት ስለምታይ ኣጋጢምዋከምዚ ኢልናኸ ክሳብ መኣስ ኢና? ብዝብል ሓሳብ መሪር ቃንዛ ስለ ዝተሰመዓኒ እየ ነዛ ሓጺር ጽሑፍ እወ፡ ኣቦና ሃቡና! ትብል ክንሕጥጥ ዝተገደድኩ።

ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን ሃገረ-ስብከት ኤውሮጳ ጀርመን: መበል 16 - ክፋል

                                            ምዕራፍ ሾብዓተ

                                                  

እቲ ፈተና እናኸበደ ብዝኸደ መጠን፥ ልዕሊ ዓቕመይ ምዃኑ እቲ ክብደቱ ይስምዓኒ ነበረ። ብዝኾነ ካብ ግብጺ ዝወጸሉ መንገዲ ምርካብ እንተ ዘይኮይኑ፥ ብሕይወት ክተርፍ እንተደኣ ኮይነ፥ ብጀካ ስደት ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረንን። እታ ዓባይ-ጓለይ ኣይተፈለየትንን ምሳይ ዘላ። ካብ ግብጺ ክንወጽእ ድማ ክልቴና ብሓባር ዝወሰንናዮ ውሳኔ እዩ። ኣብቲ ሽዕኡ እዋን ድምፅና ሓቢእና ክንቅመጥ ስለ-ዝነበረና፥ ዝብላዕ መግቢ ብምስኣን ኣዚና ብጥሜት ተጠቒዕና ኢና። ግዳስ እቲ ካብ ገዛ ወጺእካ ምርካብ ሳዕቤኑ ሞት ስለ-ዝነበረ፥ መግቢ ንምድላይ ኢልና ክንወጽእ፥ ፈጺሙ ክሕሰብ ዝከኣል ኣይነበረን።

ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን ሃገረ-ስብከት ኤውሮጳ ጀርመን: መበል 15 - ክፋል

እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑ፥ ብጀካ ኣምላኸይ ዋላ ሓደ ሰብውን፥ ምሳይ ኣሎ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ዝነበርኩሉ እዋን፥ እቶም መነኮሳት እንዳባ-ብሾይ ብብዝሒ ኮይኖም ከቢቦሙኒ ነበሩ። ሓደ ካብኣቶም ድማ “....ንፖሊስ ኢድኪ ክትህቢ ዘሎኪ። እቲ ክሳብ ሕጂ ተሓቢእኪ ክትከድዮ ዝጸናሕኪ መንገዲ፥ ሕጂ ከወጻጽኣኪ ኣይክእልን እዩ። እቲ ኣብ ልዕሌኺ ዝግበር ዘሎ ሃድን፥ እናጸበበ ይመጽእ ስለ-ዘሎ፥ ሃዲምኪ ከተምልጥሉ ትኽእሊ መውጽኢ ኣይትረኽብን ኢኺ ....” ኢሉ ክፈርህን ክርዕድን ክገብረኒ ዝኽእል ቃላት ዝነገረኒ።

ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን ሃገረ-ስብከት ኤውሮጳ ጀርመን: መበል 14 - ክፋል

ምዕራፍ-6

ኣብ ልዕለይ ዝተጀመረ ሃድን

ኢንጅኔር-ሳሚር እቲ ኣብ ልዕለይ ዝካየድ ዝነበረ ሃድንን፥ ዝበጽሓኒ ዝነበረ ጸበባን መከራን ስለ-ዝሰምዐ፥ ማእምራናህ ናብ ዝተባህለ ካልእ ግልል ዝበለ ቦታ ክግዕዝ፥ ኃያል ጻዕሪ ይገብር ከምዘሎ ጓለይ መጺኣ ዝነገረትኒ። ብኻልእ ክሰምዓሉ ዝኽእል ዕድል ግና ኣይነበረንን። ከመይሲ ብጀካ ኣምላኸይ፥ ካልእ ኣሎኒ ዝብሎ ጸግዒ ኣይነበረንን። ስለዚ ከኣ “-ኣታ ጎይታይ-! ንፈተና ኣሕሊፍካ ኣይትሃበኒ። በይነይ ክኸውንውን ኣይትሕደገኒ። ካብዚ ቀርቂሩ ሒዙኒ ዘሎ ፈተና ዝወጸሉ መንገዲውን ባዕልኻ ኣዳልወለይ-” ብምባል ዝጸለኹ።

ነቶም ዚጽበይዎ ኸምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዚገብር ካልእ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን፡

ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን ሃገረ-ስብከት ኤውሮጳ ጀርመን መበል 13 - ክፋል

ኩሉ ነገር ሕውስውስ እናበለ የሽግረኒ ስለ-ዝነበረ፥ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ክዕቈብ ብማለት፥ ናብ ቤተ-ክርስቲያን’የ ዘምራሕኩ። ኣብኡ ምስ በጻሕኩ ድማ፥ ኣብ ሕቝፊ እግዚኣብሔር ከም-ዝኣቶኹ ኮይኑ ተሰመዓኒ። ግዳስ እቶም ቅድመይ ኣብቲ ቤተ-ክርስቲያን ዝጸንሑ ኣኅዋት “...ገለ ሰባት ኣብዚ መጺኦም ብዛዕባኺ ክሓቱ ጸኒሖም...” ኢሎም ነጊሮሙኒ። ከምቲ ኣብኡ ዝጸንሓኒ ሓበሬታ። እቲ ዝሓተለይ ዘሎ ሰብ ናይ መንግሥቲ በዓል-ሥልጣንን፥ ክርስቲያን ዘይምዃኑ’ውን ገመትኩ።

ትንሣኤ ዝብል ቃል ኣብ ንሰምዓሉ ኣብ ኣእምሮና ቅጅል ዝብለና፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ማእከል ምውታን ብኽብሪ ዝተንሰአ ኢየሱስ ናዝራዊ ምኻኑ'ዩ። ነዚ ዓቢ ክብሪ ንምዝካር ድማ ቤተ-ክርስቲያን ተዋህዶ፡ ዘመነ ትንሳኤ ብምባል ንሓምሳ መዓልቲ ዝኣክል ካብ ትንሣኤ ክሳብ በዓለ ሓምሳ ማለት በዓለ መንፈስ ቅዱስ፥ ኣብ መቅደሳ "ክርስቶስ ተንስኣ እሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን" እንዳበለት ከም ዝተንሰአ: ምድሓንን ሠላምን ኣብ ማእከል ሕዝቡ ከም ዝገበረን ትእውጀሉ ወርሓት ድማ እዩ።

Diocese  


ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተረኽበ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ንምቁጽጻር ብመንግስቲ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐን ዘሎን ሽርሒ ዘቃልዕ ቪድዮ Support Tewahdo TV

Gofundme


Support Diocese

PayPal


ድኳን መጻሕፍቲ/Book Store


ጋዜጣ ፍኖተ ብርሃን፡ ልሣን

 ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ


ስብከተ ወንጌል


ራድዮ ቃለ ኣዋዲ


መጻሕፍቲ - Books 


ጾምን በዓላትን


Diocese Churches

 

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div