www.tewahdo.org

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ጸሎት ቅዱሳን ዓቢ ግደ ኣለዎ

“ኣቱም ኣሕዋትና፡ ምእንታና ጸልዩ።” (1 ተሰ 5፡25)

Read more...
 

“ውጹን ተፈለዩን”

“ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ። ... ክርስቶስከ ምስ ብልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ፧ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግደ ኣለዎ፧ ...” (2 ቆሮ 6፡14-18)

Read more...
 

ክህነተ ኣሮን ሃገርና ናብ ክህነት ክርስቶስ ተቐየረ

እቲ ዝዓበየ ነገር ኣባ ሰላማ ኣብ ሃገርና ዝፈጸምዎ ግና፡ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ሃገርና ንኣስታት ትሽዓተ ሚእቲ ዓመታት ኣቢሉ ክስርሓሉ ዝጸንሔ ክህነት ኣሮን፡ ክርስቶስ ተወሊዱ፡ መይቱ፡ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ፡ እንደገና ብዳግማይ ምጽኣቱ ንምልእቲ ዓለም ከም ዝግለጽ፡ ንእሙናቱ ድማ ድሕነት

Read more...
 

እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝድንግጽ፡ ብጊዚኡ ድማ ምላሽ ዝህብ ኣምላኽ

“ንስኻ ርኢኻዮ፡ ኣብ ኢድካ ምእንቲ ክትሕዞስ፡ ንጻዕርን ሓዘንን ተቕልበሉ ኢኻ እሞ፡ መስኪን ንነገሩ ናባኻ ይውፍዮ፡ ረዳእ ዘኽታም ንስኻ ኢኻ” (መዝ 10፡14)

Read more...
 

እቲ እተምልኾ ኣምላኽ ዘናግፍ ኣምላኽ እዩ

“ዳንኤል ድማ እዚ ሕጊ እዚ ከም እተጻሕፈ ምስ ፈለጠ፡ ናብ ቤቱ ኸደ። ... ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ሰለስተ ሳዕ ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ እናተምበርከኸ፡ ጸለየን ኣመስገነን።” (ዳን 6፡10)

Read more...
 

መንግስቲ ኤርትራ ንፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ብህጹጽ ክፈትሖም መንግስቲ ኣሜርካ ይጠልብ

መንግስቲ ኣሜርካ ብሰሉስ 20 ጥሪ 2015 .. ኣብ ዘውጽኦ መግለጺመንግስቲ ኤርትራ ንፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ብዘይውዓል ሕደር ክፈትሖም ጸዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ፥ ንኣቡነ ኣንጦንዮስ ብዓመጽ ካብ ስልጣኖም ኣውሪዱ ናይ ገዛ ሕዩር ካብ ዝገብሮም

Read more...
 

ምእታው ክርስትና ናብ ሃገርና ኤርትራ

እምነት ክርስትናን ሃገርናን ንመጀመርታ ግዜ ዝተፋለጡ፡ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ፊሊጶስ ነቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ካብ ኢየሩሳሌም በጺሑ ክምለስ ከሎ ረኺቡ ከም ከም ዘጠመቆ ይዛረብ። እዚ ዝተፈጸመሉ ግዜ ድማ ብ34 ዓ.ም እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ብኢድ ፊሊጶስ ተጠሚቑ ናብ ሃገሩ ምስ

Read more...
 

ስሌና ተጠምቀ (ጥሪ 2ይ ሰንበት)

ናይ ዕለቱ ምንባባት ወንጌልን ምስባክን (በዓለ ጥምቀት ሰንበት ኪውዕል ከሎ።)

Read more...
 

መልሲ ንኣርድእት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮለጃት ማይ ነፍሒ፣

ኣቐዲመ እዚ ጽሑፍ እዚ ናይ ግለይ ምዃኑ ክትግንዘቡለይ እላቦ፣
ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ኣሕዚንኩም እዩ፣ እዚ ድማ ናይ ኩልና ሓሳብን ሓዘንን እዩ። እዚ ኩሉ ጸገም ዝተፈጥረ፥ ፖለቲከኛታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብቐጥታ ክኣትዉን፥ ንቅዱስ ኣቦና ኣቡነ እንጦንዮስ፥ ብስም እቶም ኢደ እግሪ

Read more...
 

ዕላማ ምፍጣርካ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዶ

“ኦም በለስ ኣይክትዕምብብን፡ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን፡ ፍረ ኣውሊዕ ኪጠልም፡ ግርሁ መግቢ ኣይክህብን እዩ፡ ኣባጊዕ ካብ ደምበ ኪጠፍኣ፡ ኣሓውን ኣብ ደምቤታት ኪሰኣና እየን። ኣነ ግና ብእግዚኣብሄር ባህ ክብል፡ ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ። እግዚኣብሄር እቲ ጐይታ ሓይለይ እዩ፡ ንሱ ነእጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታይውን ከመላልሰኒ እዩ።” (ኣን 3፡17-19)

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


ካብ ኣትራኖስ ቤተ ክርስቲያን

ኣብ ሰንበት ዝንበብ ሰሙናዊ ወንጌል (ግጽዊ)


Books-መጻሕፍቲ


በዚ ጸሓፉልና

መልእኽትኩም ኣብዚ ጸሓፉ


ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ ኣገልግሎት/Streaming

ኮለጅ ስነ መለኮት ተዋህዶ

ጾምን በዓላትን 2015

Videos

ምረጹ ንመን ከም እተገልግሉ

There seems to be an error with the player !


ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቕ

ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ስምዑ