S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

ካብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ቅዱስ ኣቦና እንጦንዮስ ሓዋርያ ሰላም፡ ክወጹ እዮም ካብ ማሕዪር ጸላም! ዝብል ሠናይ ወረ ይስማዕ ኣሎ።

ዘደቅስ ከይተረኽበ ደቂስካ ክሕደር ዝከኣል ኣይኮነን። ኩሉ ነገር ዘይስምዖም ኮይኖም፥ ደቂሶም ዝሓድሩ እንተተረኽቡ እውን፥ ዘገርም ኣይኮነን።

ንኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያንና ብዝምልከት፥ ብሃንደበት ሓድሽ-ንፋስ ክነፍስ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ካብ ኣሥመራ ዝብገስ ዘሎ ኣውሎ ንፋስዚ፥ ነቲ ኣብ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙንመስቀሉ ጸይሩንዓይ ኣይበቅዕን” /ማቴ 1038/ ዝብል ኣቕሪበ ነይረ። መስቀል ምጻር ማለት ድማ እንታይ ምኻኑ ጽሒፈ ነይረ። ሎሚ ድማመስቀል ንዓና እንታይ እዩዝብል 2 ክፋል እንሆ። ኣብዚ ጽሑፍዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ

ከም-ዝፍለጥ መሠረት ክርስትና ወንጌል ስለ-ዝኾነ፥ ክርስትና ብዘይ ወንጌል ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ክርከብ ኣይምኸኣለን። ስለዚ ድማ’ዩ እቲ

ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ክምህሮም ከሎ ብዙሕ ግዜ ብምስላ ጌሩ የረድኦም ከም ዝነበረ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ተጻሒፉ ንረኽቦ። ከምኡውን እቶም ለባማትን ክቡራትን ወለድና ኣብ ዘረብኦም ምስላ እናሓወሱ እዮም ዘውግዑ። “መሲለ ዝነግሮ፥ ንኽመስሎ” ድማ ይብሉ። ኣነውን ነዛ ትስዕብ ናይ ምስላ-ዛንታ ኣቕሪበ፡ ናብ ሓጺር ጽሑፈይ ክሓልፍ ባህ ይብለኒ።

ኣብ ህይወቶም ሰላም ዝስኣኑ ብዙሓት እዮም'ሞ ከምኦም ከይትኸውንሲ እቲ ብመስቀልን ትንሳኤን ናይ ክርስቶስ ዝተረኸበ 'ሰላም' ብልብኻ ተቐብሎ ንርእስኻን ካልኦትን ድማ ንበረኸት ክትከውን ኢኻ።"ኦ ንጉሰ ሰላም ክርስቶስ ሰላመከ ሃበነ" Read More...

ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እሙን ምዃን እቲ ዝኸበረን ብጣዕሚ ዘሐጉስን ጠባይ ደቂ ሰባት እዩ። እሙን 

እግዚኣብሔር ንህዝቢ ነነዌ ካብ ጥፍኣት ንምምላስን ኣብ ደምቢኡ ንምሕቋፍን መልእኽቲ ክልእከሎም

ቀዳሞት ምሁራት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ከም በዓል ስዉእ ጃስቲን፡ ቶርቲልያን፡ ቅዱስ ሂፖሊተስ፡ ኦርጀን፡ ቅዱስ ኣምበረም፡ ቅዱስ ቄርሎስ በዓል ዮሮሳሌም፡ ቅዱስ ሜሮን ከመይ ኢሉ ዳግም ብሓዋርያት ከም ዝተሰርሔ፡ ኣስፊሖም ጽሒፎሞ ኣለዉ። ብፍላይ እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div