S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ምዃኑ እዩ፡ ሓደ ህርኩት ሓረስታይ ግራቱ ክሓርስ ንበረኻ ይወፍር እሞ፡ ነቲ ኻብኡ ዘይፍለ ኸልቡ ምስኡ ይማልኦ፡፡ 

"እምብኣርሲ ቕንያቱ ኽፉእ እዩ እሞ፡ ጊዜ ዓዲግኩም፡ ከም ለባማት እምበር፡ ከም ዓያሱ ዘይኰነ ኸመይ ብጥንቃቐ ኸም እትመላለሱ፡ ተመልከቱ።" (ኤፌ 5:16)

ኣብቲ ምስላ ትግርኛና  “ካብ የጸብቐለይ ኢልካ ምዝራብ፥ የኽፍኣለይ ኢልካ ምግዳፍዝብል ኣበሃህላ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ቅድሚ ክዛረብ ኢልካ

ኣብ ቅዱስ ወንጌልንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰዉ! ” ምስ በለ፥ (ቆላ 39) ቀጺሉነገርኩምሲ እወ፥ እወወይኣይኮነን፥ ኣይኮነን ደኣ ይኹንካብዚ እንድሕሪ በዚሑ ግና ካብቲ ክፉእ እዩይብል (ማቴ 537)

እወ ታሪኽ ዘይብሉ ሰብ ስለ-ዘየልቦ፥ ንዝኾነ ሰብ መንነቱ ምፍላጥ ክድለ ከሎ፥ ቅድሚ ታሪኽ ክዛረብ ዝኽእል ኣሎ ኣይበሃልን። ስለዚውን ነቲ በዓል መን ነበሩ

ብምኽንያት ሳልሳይ ዓመት ዝኽሪ ህልቀት ላምፓዱሳ

ዝኽሪ 15 ዓመት ምዕጻው ጋዜጣ ፍኖተ-ብርሃን እታ እንኮ ልሳን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ፡

ንኹሉ ገግዚኡ ኣለዎ ከም-ዝበሃል፥ እዚ ሕጂ ዘሎናዮ ግዜውን፥ ጉዳይ ቤተ-ክርስቲያን ተዋሕዶ ተደጋጊሙ ዝዝረብሉ እዋን ኮይኑ እንተ-ተረኽበ ዘገርም ኣይኮነን።

ካብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ቅዱስ ኣቦና እንጦንዮስ ሓዋርያ ሰላም፡ ክወጹ እዮም ካብ ማሕዪር ጸላም! ዝብል ሠናይ ወረ ይስማዕ ኣሎ።

ዘደቅስ ከይተረኽበ ደቂስካ ክሕደር ዝከኣል ኣይኮነን። ኩሉ ነገር ዘይስምዖም ኮይኖም፥ ደቂሶም ዝሓድሩ እንተተረኽቡ እውን፥ ዘገርም ኣይኮነን።

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div