S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

(ብካህን ተክለ-ማርያም ምህርካ-ጽዮን ዝተተርጎመ)

ምዕራፍ - 2

ለከ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንድቲ፥ ኣሸጋሪትን ትዕቢተኛን ክኸውን ዝገደፈንስ፥ ብኣይ ገይሩ ክገልጾ ዝደሊ ናቱ ዕላማ ነይሩዎዩ። ንሱ እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ፥ ኩሉ ነገር ንዕኡ ኢለ ንኽገድፎ፥ ክምህረኒ ዕላማ ነይሩዎዩ። ከመይሲ ኣነ ኣይሽነፍን በሃሊት፥ ምቕማጠይ ላዕልን ቅድሚትን እምበር፥ ማዕረይን ክንዳይን ኢለ ዝሓስቦ ሰብ ዘይብለይ። ኣንቀጥቂጣ ትገዝእ ናይ ቤት-ቤት ትምህርቲ ንግሥቲ ብምዃን፥ መወዳድርቲ ዘይብለይ ገይረ ንነፍሰይ ዝሓስባ ዝነበርኩ። እቲ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ንኻልእ ተልእኮ የዳልወኒ ነይሩ።

(ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን ተተርጕሙ ዝቐርብ)

እዛ መጽሓፍዚኣ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተተርጎመት፥ ከምኡውን ብዙሕ ኣድናቖት ክትረክብ ዝኸኣለት መጽሓፍ እያ። ጸሓፊት እዛ መጽሓፍዚኣ፥ ሓንቲ ግብጻዊት ወይዘሮ ኮይነን፥ ኣማኒት ምስልምና ኮይነን ዝጸንሓ እየን። “-ንክርስቶስ ረኺበዮ-“ ብዝብል ኣርእስቲ ድማ፥

እቲ ንብጻዩ ዜፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር እንተ ዘይኮይና ንገለ እካ ዕዳ ኣይሃሉኹም።ሮሜ 13:8

ብድሕሪ ድማ፥ እቲ ሪጋ ናብታ ኣነ ከጥቅዓ ተዓጢቐላ ዘሎኹ ዳይሬክተር በጽሐ። እቲ ኣብቲ ውሽጢ ዝግበር ዝነበረ እንተ-ዘይፈለጥኩ፥ ካብ ብዝሒ ምብስጫዋ ዝተላዕለ ግን፥ ዳርጋ ኣውያትን ብኽያትን ክበሃል ዝከኣል፥ ዓው ብዝበለ ድምፂ ክትድሀ እሰምዓ ነበርኩ። እቲ ኣብ መርመራ ዝጸንሓቶ ግዜ ድማ፥ ካብቲ ናይቶም ተማሃሮ ኣዚዩ ዝነውሐ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ክትወጽእ ከላ፥ ካብ ብዝሒ ምብካያ ዝተላዕለ፥ ኣዒንታ በርበረ ክሳብ ዝመስል ቂሑ ይርአ ነበረ።

ብቐዳምነት ባሕርይ ማለት እንታይ ማለት-? ብምባል ንዝቐርብ ሕቶ፥ ባሕርይ ማለት ናይ ሓደ ነገር እንታይነት ዝገልጽ ቃልዩ፥ ዝብል መልሲ ክወሃቦ ዝሰማማዕዩ። ቤተ-ክርስቲያን ናይ ቅዱሳን-መጻሕፍቲ መረዳእታትን፥

ቄሬኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ።  ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክጸሓፍ፣ ኩሉ ነናብ ዓዱ ከደ” (ሉቃ 22)

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ ቅድስት ማርያም ከተማ ቴል-ኣቪቭ ሃገረ እስራኤል

በቲ ቕነ እቲ ኩሉ ዓለም ኪጸሓፍ፣ ካብ ኣውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጸ። እዚኣ እታ ቄሬኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ” (ሉቃ 21-2)

ናይ ምብራቕ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ፣ ምሉእ መዓልቲ ብዝማሬን ምስጋናን የኽብርዎ። ናይ ክርስቶስ ምውላድ ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት ብልዕን መስተን ምድላው ኩልኩል እዩ።

ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ። ኣሜን። ኣብዚ ዘመን'ዚ ደቂ ሰባት ዓይኖም ዝሪኦ ጽቡቕ ነገር፣ እዝኖም ዝሰምዖ ሰናይ ዜና ንምድላይ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፣ ካብ ሰብ ናብ ሰብ፣  ካብ ሓደ መርበብ ዜና ናብ ካልእ ይባኽኑ።

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div