S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

"ካብ ምስልምና ናብ ክርስትና” (5ይ-ክፋል)

ብካህን ተክለ-ማርያም ምርካ-ጽዮን 5 - ክፋል

“-እዛ ሰበይቲ እዚኣ፥ ናይ ሓደ ተራ ሰብ ኣደ፥ ወይ ወላዲት እንተደኣ ኮይና፥ እዚ ኩሉ ምስጋና ከመይ ኣቢሉ ክጸሓፈላ ከኣለ-? ማለት ክርስቶስ ሓደ ተራ ሰብ፥ ወይ ነቢይ እንተደኣ ኮይኑ፥ ካብ  ተፈጥሮኣዊ-ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ፥ ከመይ ክውለድ ከኣለ-? ብዝተረፈ ምዉታን ከተንሥእ, ድዉያን ክፍውስ, ዕዉራን ከርኢ, ለምጻማት ከንጽህ, እዚ ኩሉ ኃይሊዚኸ፥ ከመይ ንዕኡ ካብ ኣምላኽ ክወሃቦ ከኣለ-? እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ቁርዓንውን ተጻሒፉ ዝርከብ-”

ከምኡውንሳሂህ ኣል-ቡካሪንክርስቶስ ብዝምልከት ኣብ ሓዲት “-ወዲ-ማርያም ኢየሱስ ክሳብ ዝመጽእ፥ ግዚኡ ኣይኣኸለን ነይሩ። ንሱ ብፍትሕን ብሓቅን ክመርሓኩም-” ድማ ይብል። እሞ ሕጂ ደኣ ኣበይ ዘሎ-?  ንዝሓለፉ ክልተ-ሺሕ ዓመታት፥ ኣብ ገነት ምቕማጡ ገይሩ፥  ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ይጽበ ኣሎ ማለት ድዩ-? ንሱ ካብ ኩሉ ሰብ ዝተፈልየ ማለት ድዩ-? ልዕሊ ኩሎም ሰባት ማለት ድዩ-? እሞ ደኣ ንሱ መን-? መቸም ኣብ ውሽጠይ ኩናት እናተኻየደ ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን እቶም ካብ ፈጣርየይ ክፈልዩኒ ዝጽዕሩ፥ ኣጨነቕቲ ሓሳባተይ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፥ ኣብ መንጎ ሓቂ ንምፍላጥ፥ እገብሮ ዘሎኹ ጉዕዞ፥ እቲ ናይ ሕልና ውግእ ይካየድ ምህላዉ ይስምዓኒሎ።

1987 ሓሊፉ 1988 ክሳብ ዝመጽእ፥ ነዋሕትን ኣጨነቕትን ዕለታትዮም ሓሊፎም። ኣብ መወዳእታ-ዓመት ድማ ክርስቲያን ደቂ-ግብጺ፥ ናይ ጎይታ ልደት በዓል ዘኽብሩዎ ዕለት በጽሐ። ኣነ ድማ ባዕለይ ንነፍሰይ ክሓትት ጀመርኩ። በዓል-ልደት-? ናይ መን በዓል ልደት-? ንምዃኑ እቲ በዓሉ ዝኸብረሉ ዘሎ ክርስቶስ መን-? ታሕሳስ-29 ኣብ ቤት-ትምህርትና ዝርከቡ ክርስቲያን የብዕሉ ነይሮምዮም። ኣብ መዓልቲ በዓል-ልደት፥ ካብ ቤት-ትምህርቲ ክምለስ ከሎኹ፥ እንድዒ እንታይ ከም-ዝኾንኩ፥ ሓዘን ተሰሚዑኒ ኣብ ፍርሂ ወዲቐ እርከብ ነበርኩ።

ስለዚ ድማ ምስተን ክልተ ኣዋልድ-ደቀይ፥ ሓቢርና ኣብ እንነብረሉ መደቀሲ ክፍሊ ከድኩ። ምሉእ ለይቲ ክገላበጥ እኳ እንተሓደርኩ፥ ድቃስ ዝበሃል ነገር ግና ክመጸኒ ኣይከኣለን። ልበይ ክቐስን ስለ-ዘይከኣለ ድማ፥ መንፈሰይ ክረጋጋእ ኣይከኣለን። ንርእሰይ እምንቲ ክኸውን ኣሎኒ ድማ በልኩ። ስለ-ምንታይ እየኸ ዝፈርህ-? የግዳስ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ፥ ንፈጣሪየይ ክፈርህ ዘሎኒ ድማ በልኩ። መሊሰ ድማ ካብ ሓቂ እናሃደምኩስ፥ ከመይ ኣቢለ ንኣምላኸይ አፍቅሮ ኢለ፥ ኣፈይ መሊአ ክዛረብ ዝኽእል-?

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ኣትየ፥ በዝን በትን ይጭነቕ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ፥ ፈጣሪየይ ኣብ ቅድመይ ፊት ንፊተይ ዝረኸብኩዎ መሰለኒ። ስለዚ ልበይ ኣረጋጊአ ትንፋሰይውን ውሕጥ ኣቢለ። ብዓሚቝ ስምዒት ተለዓዒለ “-ኣታ ፈጣሪ-! ኣነ ክሳብ ክንደይ ከም-ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ። ክሳብ ክንደይ ከም-ዘኽብረካውን ካባኻ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ኣነ ዝደልያ ሓንቲ ነገር ጥራይያ።ንሳ ድማ ብዘይ ኃጢኣት ምሳኻ ምንባርዩ። ስለዚ ኣታ ፈጣሪ-!  እቲ ናባኻ ዘብጽሕ ሓቂ ክፈልጦስ በጃኻ ግለጸለይ። ብኸመይ ክፈልጠካ ዝኽእል-? -” ኢለ ጸለይኩ።

እንደገና ምልስ ኢለ ድማ፥ “-በደለይ እንታይ-? ኣነ ካብ ኣስላም ስድራ-ቤት ተወሊደ። እሞ ብዛዕባ ጉዳይ ኣነዶ ተሓታቲት ክኸውን እግብኣኒ-? ድማ በልኩ። እንታይ ደኣየ ኮይነ-? ፈሪሀ ድየ-? ኢለ ባዕለይ ንርእሰይ ሓተተኩ። ግዳስ ብጭራሽ ከም-ዘይፈራህኩ ኣረጋግጽኩ። ከምዚ ኢለ ድማ ጸለኹ “-ኣታ ጎይታይ እልምነካ ኣለኹ። ገና ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ ብብረኸት መሊእካኒ ኢኻ። ዝጠየቕኩኻውን ኣብ ሕልመይ ትገልጸለይ ኣሎኻ። ስለዚ እምበኣር ናባኻ ዝመጸሉ መንገዲ፥ ክርስትና እንተደኣ ኮይኑ መስቀል ኣርእየኒ። ምስልምና እንተኾይኑውን ካልእ ምልክት ግለጸለይ። ብድሕሪኡ ንስኻ ዝኣዘዝካኒ ፈጻሚት እየ። ብድሕር ዝመጸ እንተመጸውን፥ ንዓይ ዋና ነገር ንስኻ ኢኻ። ዝፈርሆ ድማ የብለይን። እቲ ሕጂ ዘሎኒ ክብርን መዓርግንውን፥ ንዓይ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ንዓይ ዝግድሰኒ እቲ ምሳኻ ዘሎኒ ርክብ እዩ። ደቀይውን ንዓይ ዋና ነገር ኣይኮኑን። ንዓይሲ ዋናን ቀዳማይን ንስኻ ኢኻ። ንዓኻ እንተደኣ ረኺበስ፥ ባዕልኻ ትሕልወኒ ኢኻ። እንተ ቐተሉኒውን፥ እቲ ናባኻ ዝመጸሉ መንገዲ፥ ኣሕጸሩለይ እምበር ኣይጎዱንን እዮም-”

ከምታ ለይቲ እቲኣ ገይሩ፥ ልበይ ንጸሎት ተጊሁ ኣይፈልጥን። ልክዕ ፊት ንፊት ኮይነ፥ምስ ፈጣሪየይ ዘዋግዕ ዘሎኹ መሲሉ ዝስመዓኒ ነይሩ። ክሳብ ሰዓት-3 ናይ ለይቲ ድማ፥ ኣብ ጸሎት ኣድሂበ ከይደቀስኩ ኣውጊሐዮ። ኣብ ምውግሑ ግና ስለ-ዝደኸመኒ፥ ሰዓተይ 12- ከተበራብረኒ መሊአ፥ ግምስስ ኢለ ዝደቀስኩ። ግዳስ ሕጂውን እዚ ኩሉ ደኺመ ከብቅዕ፥ ድቃስ ግና ክወስደኒ ኣይከኣለን።

ምዕራፍ - 3

ተመስገን ንጎይታ ርእየዮ -!

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነት ይርከብ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ድማ፥ ቁመቱ መሬት ዝበጽሕ ነዊሕ ጀለቢያ ተኸዲነ፥ ብሃንደበት ንነፍሰይ ብራእይ ክርእዮ ክኢለ። እቲ ጀለቢያ ጨዓይ ሕብሪ ክነብሮ ከሎ፥ ብብሩር ዝተጠልፈ ኮይኑ፥ ነዋሕቲ እጅጌታት ከኣ ነይሮሞ። ምስኡ ዝሰማማዕ ቁልፊ ዝተዓጠቕኩ ድማ ይመስለኒ። ንዕኡ ዝመስል ሻሽውን፥ ኣብ ርእሰይ ኣሲረ ዝነበርኩ ኮይኑ ይስመዓኒ። በቲ ዝተኸደንክዎ ክዳን እምብዛ ካብ ምሕጓሰይ ዝተላዕለ፥ “-እዚ ዝመስል ክዳን መዓስ ረኺበዮ-?-” ብምባል፥ ኣነ ባዕለይ ንርእሰይ እጥይቕ ነይረ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጀለቢያ፥ ቅድሚ ሕጂ ርእየ ኣይፈልጥን እየ። ከምቲ ዝኣመሰለ ጽቡቕ ነገርውን፥ ኣብ ሕይወተይ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን። ብጣዕሚ ድማ ዘገርም ነገርዩ።

ኣብቲ ራእይ ኮይነ እግረይ ክርእዮ ከሎኹ፥ ምንም ኣይነበረንን ባዶ እግረይ ነይረ። እንተኾነ እቲ ጀለቢያ ነዊሕ ኮይኑ፥ ንእግረይ ስለ-ዝኸደነለይ ዘሰክፍ ኣይነበረንን። እቲ መሬት እንተ-ረኣኹዎ ዘደንቕ ትርኢት ነይሩዎ። ማለት ድሙቕ ቀጠልያዩ። ከምቲ ዓይነት ተፈታዊ ሕብሪ፥ ቅድሚኡ ብፍጹም ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥንዩ። ከምቲ ዓይነት ልስሉስ ዝኾነ ነገርውን ርእየ ኣይፈልጥን እየ። እዚ ብቀጠልያ ነገር ዝተሸፈነ ጎልጎልዚ፥ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለ-ዝደለኹ፥ ብእግረይ ጌረ ትንክፍ ትንክፍ ከብሎ ፈቲነ። መንጸፍ እዩ ክብል-? ፈጺሙ ኣይኮነን። ሃሪ ክትብሎ ይቐልል ይመስለኒ። ብድሕሪ ቃላት ክገልጹዎ ዘይክእሉ፥ ድንቂ ዝኾነ ነገር ክርኢ ኣዒንተይ ኣልዓልኩ።

 

እቲ ሕጂ ዝረኣኹዎ፥ ብሓሳባትና ጥራይ እንስእሎ ቤተ-መንግሥቲ ዝመስል።  ካብኡ ሓሊፉ ዝኸይድ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እውን። እዚ ብሓሳባትና ክንበጽሖ ካብ እንኽእል፥ ኣዚዩ ርሒቑ ዝኸደ ዘደንቕ ነገርዩ። ማለት ኣዚዩ ዓቢይ ዝኾነ ቤተ-መንግሥቲ፥ ፊት ንፊተይ ኮይኑ ዝርኣየኒ። ነዋሕቲ ኣዕኑድ ድማ ኣለዉዎ። ጫፍቶም ኣዕኑድ ብምርኣይ ዓይኒ ክብጻሕ ዝኽእል ኣይነበረን። እቶም ኣዕኑድ ብጽቡቕ-ሃሪ ዝተሰለሙን፥ ዘሐጉስ ብርሃን ዘንጸባርቑን እዮም። እቲ ኣከባቢ ብመኣዛ-ዕጣን ሃገግ ክብል ዝርአ። እዚ ዕጣን ኣጸቢቐ እፈልጦየ። እወ ምስ ሳሚያ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብ ከሎና፥ ሃገግ ዝብል ዝነበረ መኣዛ-ዕጣንዩ። እዚ ናይ ሕጂ ግና ኣዚዩ ካብኡ ዝበልጽዩ።

ኣብቲ ሽዕኡ እዋን፥ ዝሕል ዝበለ ኣየር ዝነፍስ ዘሎ ኮይኑ ተሰመዓኒ። ልበይ ከኣ ክንገር ብዘይከኣል ሓጎስ ተመልአ። ረጋቢት ድማ ክንፈን እንዳ-ንገብገባ ብልዕለይ ይሓልፋ ከም-ዘለዋ ኮይኑ ይስመዓኒ ነበረ። ብዓይነይ ክርእየን ዝኽእል ረጋቢት ግና ኣይነበራን። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋንዚ፥ ልበይ፥ ክንገር ብዘይከኣል ሰላምን, ሓጎስን, ምጽንናዕን, ተመሊኡ ነበረ። ብቃላት ክግለጽ ዝኽእል ዓይነት ሓጎስ ግና ኣይነበረን።

ኣብቲ ኣብ ዙርያይ ዝነበረ ሰፊሕ-ሸኻ፥ ናብዝን ናብትን እናበልኩ ይዕዘብ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ፥ ከም ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ዓቢይን ሰፊሕን ቤተ-መንግሥቲ፥ ዝበጻሕኩ ኮይኑ ይስመዓኒ። ምስኡ ተተሓሒዙውን ሓደ ዓቢይ-ካቴድራል ዝመስል፥ ግዙፍ-ሕንፃ ኣማዕድየ ረአኹ። ብምቕጻልውን  ናብኡ  ቅርብ ኢለ፥ የማን ጸጋም እናበልኩ ምዕዛበይ ቀጸልኩ። ኣብዚ ድማ ጋሻ ንምቕባል ዝተዳለወ ብዝመስል፥ ሓደ-ርብዒ ናይ ሓደ-ክቢ ቅርጻ ሠሪሖም፥ ቈይሞም ደው ዝበሉ ግሩማት ሽማግለታት ክምልከት ከኣልኩ። ብጣዕሚ ድማ ድሙቕ ዝኾነ ጻዕዳ-ክዳን ተኸዲኖም ነበሩ። ኣራእሶምውን ብጻዕዳ መጎልበብ-ሃሪ ዝተሸፈነ ነበረ። ጭሕሞም ድማ ከምኡ ጻዕዳን ነዊሕን ነበረ። ኣብ ነንሓድሕዶምውን ዝዘራረቡዮም ዝመስሉ። ኣነ ድማ እንታይ ይብሉ ከም-ዝነበሩ ንኽሰምዕ፥ ሃረር ስለ-ዝበልኩ ናብኣቶም ጽግዕ በልኩ። እቲ ዝብሉዎ ዝነበሩ ግና ክርድኦ  ኣይከኣልኩን።

እቲ ዘረብኦም ክሰምዕ ዝነበርኒ  ሃረርታ ምዃን ምስ-ኣበየኒ፥ ናብቲ ካልእ ኣቢለ ትዕዝብተይ ቀጸልኩ። ኣዕይንተይ ግና እንተ-ጠመተውን፥ ነቲ ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ቦታ ወሰኑን ጫፉን ክበጽሖ ዝኽእል ኣይነበረን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምግራም ከለኹ ድማ፥ ብሃንደበት ሓደ ሰብ      ቅልቅል በለ። ካበይን ብኸመይን ክመጽእ ከም-ዝኸኣለ ግና፥ ክፈልጥ ዝኸኣልኩዎ ነገር ኣይነበረን። እዚ ሰብ ናብቲ ቤተ-መንግሥቲ ዝመስል፥ ናብቲ ዝፋን ኣቢሉ ምስ ኣምርሐ ግና፥ እቶም ሽማግለታት ተምበርኪኾም ክሰግዱሉ ከለዉ ረኣኹ። ንሱ ግና ሱቕ ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ። እቲ ኣከያይዳኡ ግና መሬት ረጊጽካ፥ ብእግሪ ከም-ዝኽየድ ዓይነት ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ደመና ብዝመስል ነገር፥ ተጻዒኑ ክኸይድ ዝርአ ዝነበረ። መወዳእታኡ ድማ ኣብቲ ዝፋኑ ወይ መንበረ-መንግሥቱ፥ ከይዱ ክቕመጥ ከሎ ረኣኹዎ።

እቲ ትርኢት ቃላት ክገልጹዎ ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ፥ ብጣዕሚ ዘገርም ትርኢት ነይሩ። ግዳስ ኣነውን ከይተረድኣንን ከይሓሰብኩዎን፥ ኣብቲ እግሪ መንበረ-መንግሥቱ ተምበሪኪኸ፥  ሰጊደ ወደቕኩ። ክርድኦ ብዘይክእል ምሥጢራዊ ዝኾነ ነገር ድማ፥ መንፈስ ኣብ ልዕለይ ዘዕርፍ ዘሎ ኮይኑ ይስመዓኒ ነበረ። ንዕዑ ተኸቲሉ ከኣ፥ ሓጎስን ፍርሃትን ዝተፈራረቖ ስምዒት ተሰመዓኒ። ኤለትሪክ ከም-ዝተታሕዘ ሰብ ኮይነ ድማ፥ ተንቀጥቂጠ ሰብነተይ ምቁጽጻር ክሳብ ዝስእን ኮንኩ። እቲ ክርድኦ ዘይከኣልኩ ምንቅጥቃጥ ከኣ ክገድፈኒ ኣይከኣለን።

ንምዃኑእዚ ምሥጢራዊ ዝኾነ ሓዲሽ-ስምዒትዚ፥ እንታይ -? ብምባል፥ ባዕለይ ንርእሰይ ጠየቕኩ። ማለት እዚ ምስዞም ሽማግለታት ኮይነ ዝሰገድኩሉ፥ ንሱ መን -? ብምባል፥ መንነቱ ንምፍላጥ ኩሉ ዘሎኒ ኃይሊ፥ ካብዝን ካብትን ኣኻኺበ፥ ርእሰይ ኣቕንዕ ኣቢለ ጠመትኩዎ። እግዚኦ-!!ወረ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ-!ብፍጹም ንኽገልጾ ዘኽእለኒ ቃላት ክረክብ ኣይክእልንየ። ፍጹም ብርሃን ተመሊኡ ዘንጸባርቕ ገጽ። ንምዃኑ እዚ እብነ-በረድ ዝመስል ነገር እንታይ? እዚ ክንድ ዝኣክል ጽባቐስ እንታይ ? እቲ ዝረኹዎ ገጽ ከስተብህለሉ ከሎኹ፥ ዝደኸሞን ዝተሓለሎን ዝመስል። ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዝማዕረገን ዝተሰለመን፥ ረቂቕ ልብሲ ድማ ተኸዲኑ ነበረ።

ኣብ ጸጋማይ መንኩቡ፥ ከም ደም ዝቐይሐ ኣብ ክሳድ ዝግበር ሻርባ ዓይነት ክነብሮ ከሎ፥ እቲ ወርቃዊ-ሕብሪ ዝነበሮ ጸጕሪ-ርእሱ ድማ፥ ክሳብ እንግድዕዑ ዝወረደ ነይሩ። እሞ እንታይ ኮይኑ ደኣ ክሳብ ክንድቲ፥  ሕዙን መሲሉ  ክርአ ዝኸኣለ-? ብምባልውን ብልበይ ሓሰብኩ። ኣዒንቱ ዕምት ኣቢሉ ሰም ኣቢሉዎ ነይሩ። ክልቲኤን ኣእዳዉ ድማ፥ ኣብ ኣብራኹ ገይሩወን ዝነበረ። ክሳዱ ኣድኒኑውን፥ ንታሕቲ ኣቢሉ ምጥማቱ ዝቐጸለ። እቲ ኣዚዩ ዝገርም ነገር ግና፥ ሓንሳእ ናብኡ ኣቢልካ ክትጥምት እንተደኣ-ጀሚርካ፥ መሊስካ ኣዒንትኻ ናብ ካልእ ኣቢልካ ክትጥምት እንተደለኻውን፥ ክኾነልካ ዘይክእል ምዃኑ እዩ። ክርእዮ ከሎኹ ሓደ ነገር ዝደሊ ዘሎ ዝመስል። ሓዘን ዝኸበዶ ዘይሕጉስ ገጽ ነይሩዎ። እሞ እዚ ተኣምራታዊ ዝኾነ ዓቢይ-ሰብ ደኣ፥ መን -? እናበልኩ ብውሸጠይ ምሕታት ኣይገደፍኩን። ከምዚ ዝበለ ግርማ ዝመልኦ ንጉሥ-!! ርእየን ሰሚዐን ኣይፈልጥን። እሞ ነዚ ንጉሥ ዘሕዝን ደኣ መን -?!

ኣነ መቸም ኣዒንተይ ተኺለ፥ ናብቲ ኣደናቒ ዝኾነ ብሩህ ገጹ ብምምልካት፥ ብዝርአኹዎ ቁጽሪ ናብኡ ኣቢለ ክትምት ዝገብረኒ፥ ክርድኦ ዘይክእል ሓደ ኃይሊ ዝነበረ ኮይኑ ዝስመዓኒ። እቲ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ዝነበረኒ ድሌትን ባህግን፥ መልሲ ስለ-ዘይረኸብኩሉ ድማ፥ መንፈሰይ ፈጺሙ ክዓርፈለይ ኣይከኣለን።ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግና፥ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ናባይ ክጥምት ረኣኹዎ። ነቲ ኣዒንቲ ኣዕይንተይ ክጥምትኦ ምኽኣል ስለ-ዝተሳእነን ግና፥ ንታሕቲ ወሪደ መሬት ኣቢለ ክጥምት ዝተገደድኩ።

ነተን ክሳብ ክንድ ዘገርማ፥ ፍቕርን ለውሃትን ዘንጸባርቓ ኣዒንቲ፥ እቲ ዝነበረኒ ድሌት ብምርኣይ ክዓግብ ባህጊ እንተ-ነበረኒ፥ ክኾነለይ ግና ኣይከኣለን። ከመይሲ ኣዒንተይ ቋሕ ክብላ ዘኽእለን ትብዓት ኣይረኸባን። ስለዚ ድማ ኣታ ጎይታይ እንታይ ኮይነ-! ነቲ ሓቂ ክፈልጥሲ ዘይትግለጸለይ-! ድማ በልኩ። ከመይሲ ናብቲ መንበረ-ክብሩ ኣቢለ ክጥምት ኣብ ዝደልየሉ ግዜ፥ ርእሰይ ዝስሕት ወይ ዝመውት ዘለኹ እናመሰለኒ፥ እቲ ናብኡ ኣቢለ ኣተኵረ ምጥማት ክኾነለይ ኣይከኣለን።

እተን ኣዒንቱ ከም ኃይለኛ ነጸብራቕ-ፀሓይ፥ ኣዚየን ድሙቓት ኮይነን፥ ብዓይኒ ሰብ ክጥመታ ዝኽእላ ኣይነበራን። እቲ ስፍሓት ኣዒንቱ ድማ፥ ክንዲ ስፍሓት ዓለም ዝዕቀን፥ ስፍሓት ዝነበሮ ንብምልእታ ዓለም ክርእን ክቈጻጸርን ዝኽእል እዩ። ናይ ኣዒንቱ ሕብሪውን፥ ከም ሕብሪ-ብሩህ ሰማይ፥ ወይ ድማ ምስ ቀጠልያ-ሕብሪ ዝተሓወሰ-ማይ፥ መሲሉ ዝርአ ነይሩ። እቲ ከም ቁጥዓ ኃይሊ-ኤለትሪክ፥ ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ ደመይ ኣትዩ፥ ኣተኵሩ ዝጥምተኒ ዝነበረ መን-? ዝብል ሕቶ መልሱ ክረክብ ኣይከኣልኩን። መንነቱ ክፈልጥ ድማ ብብዙሕ ተመነኹ። መን ኢኻ ኢለ ንኽሓትት ዘኽእለኒ ድፍረት ግና ኣይረኸብኩን። ኣብ ቅድሚ ኣብ መንበረ-ክብርቲ ዝተቐመጠሞ፥ ኣነ ካበይ ዝመጸ ድፍረት ረኺበ ክሓትት-? ግዳስ ብዙሕ ስለ-ዝፈቶኹዎ፥ ዘሎን ዘየሎን ኃይሊ ኣኻኺበ፥ ዓይነይ መሊአ ክጥምቶ ከኣልኩ። ንሱ ድማ ትኩር ኢሉ ክጥምተኒ ዓይኒ ንዓይኒ ተጋጠምና።

ከመይ ዘደንቕ ኣጋጣሚ ድማዩ። ናባይ ዝቐረበ መሲሉ ከኣ ተራእየኒ። ክገልጾ ዘይክእል ከቢድ ግርማ-ሞገስ ድማየ፥ ክርኢ ዝኸኣልኩ። ክገልጾ እንተደለኹውን፥ ከምዝን ከምትን ኢልካ ክግለጽ ዝከኣል ኣይነበረን። ኣብ መንጎ ግና ከይተጸበኹዎን ከይሓሰብኩዎንናህድ ይኣክልዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኩ። ነቲ ድምፂ ምስ ሰማዕኩ፥ ደው ክብል ዘኽእል ኃይሊ ስለ-ዘይነበረኒ፥ ሽዕኡ ኣብ መሬት ክወድቕ ዝኸኣልኩ። ነቲ ሽዕኡ ዝረኣኹዎ እጹብ ድንቂ ክበሃል ዝግብኦ ግርማ-ሞገስ ንኽገልጽሞ፥ ንዕኡ ዝበቅዕ ቃላት ካበይ ከምጽእ-!! እቲ ዝሰማዕኩዎ ኣበሃህላ ናይ ሓልዮትን ፍቕርን እምበር፥ መግናሕቲ ዘምስሎ ምንም ኃይለ-ቃላት ኣይነበሮን። እሞ እዚ ኩሉ ፍቕርን, ርሕራሔን, ተገዳስነትን፥ ንዓይ ክግበረለይ ደኣ ኣነ መን ኮይነ-?! እዚ ዓቢይን ክቡርን ዝኾነ ሰብ፥ ብስመይ ናህድ ኢሉ ዝጸውዓኒ። ስለዚ ኣጸቢቑ ይፈልጠኒ ማለትዩ። ዝፈልጠኒ ምዃኑስ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግናኸ “-እቲ ናህድ ይኣክል-” ዝበሎ ቃል  እንታይ  ማለት ምዃኑ ክርድኦ ኣይከኣልኩን።

ክጥይቖ ደሞ ኢለውን ተደናደንኩ። እንተኾነ ነቲ ቋሕ ኢልካ ክጥመት ዘይከኣል፥ ግርማ ሞጎስ ሓሊፈ ክሓትትሞ፥ ንክንድኡ ዝኸውን ዓቕሚ ካበይ ከምጽኦ-? ድማ በልኩ። ግዳስ ንዕኡውን ፈጺሙ ዘይከውን ብምባል ኣዋደቕኩዎ። እቲ ውሽጠይ ግና “- ነቲ ዝተነግረኪ  ቃል ዝኾነ ነገር ክትብሊ ኣሎኪ-” ኢሉ ይደፋፍኣኒ ነበረ። ኣነ እንታይ ክብል-? ኣብ ቅድሚ ዘንቀጥቅጥ ግርማ-ሞገስቲ፥ ደው ኢለ ያኢ ኣፈይ ከፊተ ክዛረብ፥ እንኳንዶ ክገብሮ ክሓስቦውን ዝኽእል ኣይነበርኩን። እቲ ውሽጠይ ግና፥ እቲ ዝነበረኒ ጸገም ክርድኣለይ ስለ-ዘይከኣለ፥ መልሲ ዘይትህቢ እናበለ ብቐጻሊ ክደፋፍኣኒ ይስመዓኒ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ብኽንደይ ጻዕሪ ሓቦ ገይረእወ ይኣክል-! እወ ይኣክል-! ” ዝብል መልሲ ዝሃብኩ።

ከምኡ ድሕሪ ምባለይ፥ ዓይነይ መሊአ ክርእዮ ስለ-ዝደለኹ፥ ኩሉ ዝነበረኒ ኃይሊ ኣኻኺበ፥ ንሣልሳይ ግዜ ርእሰይ ኣቕኒዐ ክርእዮ ሃረር በልኩ። ከምቲ ትምኒተይ ኮይኑለይ ድማ፥ ክልቴና ዓይኒ ንዓይኒ ተጋጠምና። እተን ኣዒንቱ ድማ ብፍቕርን ለውሃትን ይጥምታኒ ነበራ። ኣዚዩ ናባይ ብምቕራብ ድማናህድ ርግጸኛ ዲኺ-? ” ኢሉ ሓተተኒ። እዚ ቃል ምስ ሰማዕኩ፥ ናይ ኣዕይንቱ ጨረርታ ብርሃን ናብ ውሽጠይ ሰሪጹ ክኣቱ ተሰመዓኒ። ከምዚ ድማ ሕጂውን፥ ነቲ ዝሰማዕኩዎ ቃላት ክጻወሮ ስለ-ዘይከኣልኩ፥ ኣብ እግሩ ከይደ ወደቕኩ።

ኣብቲ ዝወደቕኩዎ ከሎኹ ድማ፥ እቲ ዝኸውን ዝነበረ ኩሉ ምርድኡ ይጽግመኒ ነበረ። ኣነ መን-? ብምባልውን ምስ ሕልናይ ምጉተይ ቀጸልኩ። ከመይሲ እዚ ዓቢይ ንጉሥ ብዛዕባይ ዝግደስ ዘሎስ፥ ኣነዶ ክንድዚ ዋጋን ግምትን ዝወሃበኒ ሰብ-? ብምባል እጭነቕ ነበርኩ።  ንምዃኑኸ  “ ርግጸኛ ዲኺ-? ” ዝብለኒ ዘሎስ፥ ብዛዕባ እንታይ-? እዚ ኩሉ ንዓይ ክርድኣኒ ቀሊል ኣይነበረን። ይረደኣኒ ኣይረደኣኒ ግና፥ መሊሰ ክሓትት ኣይደለኹን። በቲ ኣብ ልዕለይ ዝነበሮ ፍቕርን ሓልዮትን ስለ-ዝተተባብዕኩ ግና፥ ርእሰይ ከምቲ ዝነበሮ ደኒነ ከሎኹ፥ ቅንዕ ኢለ ክጥምቶውን ድፍረት ስለ-ዝሰኣንኩ “-እወ ጎይታይ ርግጸኛ-!” ኢለ መልሲ ክህብ ኣይተጸገምኩን።

ብድሕር እቲ ፍቕሩ ስለ-ዘተበባዓኒ ግዲ ኮይኑ፥ ፍርሃት ዝበሃል ነገር ካባይ ቅንጥጥ ኢሉ  ከደለይ። በዚ ተተባቢዐ ድማ፥ ነቲ መመሊስካ እንተረአኻዮውን ፈጺሙ ክምኖ ዘይክእል ንጉሥ። ቋሕ ኢለ ዓይነይ መሊአ ክጥምቶ፥ ሕጂውን ብብዙሕ ተበሃግኩ። ሕጂ ግና ጸግኡ ስለ-ዘብዝሓለይ ግዲ ኮይኑ፥  ቋሕ ኢለ ንኽጥምቶ ዝኾነ ጸገም ኣይነበረንን። ንራብዓይ ግዜ ድማ ነቲ ጎይታ ክብሪ ዓይነይ መሊአ ረኣኹዎ። ነዚ ተኸቲሉ ድማ፥ ልበይ ክንገር ብዘይክእል ሓጎስን, ተስፋን, ምጽንናዕን, ፍቕርን ክመልእ ተሰምዓኒ። ነቲ ኣብ ልዕለይ ዝወረደ ጸጋሞ፥ ኣነ ብኸመይ ክገልጾ-? እመኑኒ ብወረቐትን ቀለምን ተጻሒፉ፥ ክግለጽ ዝከኣል ኣይኮነን።

ከምዚ ድማ ንሱ እቲ ዓቢይ ንጉሥ፥ ንዓይ ብዓይኒ ርሕራሔን ፍቕርን እናጠመተ “-ናህድ-! በዚ ጉዳይ   ካልኣይ ግዜ ክጭነቕ የብለይን-” በለኒ። ኣነ ድማ “-ርግጸኛ-! ብዛዕባ ጉዳይ ካልኣይ ግዜ ዘጨንቕ ኣይህልወካን እዩ-! ፈጺሙውን ኣይክህልወካን -” ብምባል መልሲ ክህብ ኃይልን ትብዓትን ረኸብኩ። ብምቕጻል ድማ እስኪ “-ናባይ ተመልከቲ-” ክብለኒ ከሎ ሰማዕኩዎ። ኣነ ግና ርእሰይ ኣድኒነ “-ኣይከኣልኩን-” ኢለዮ። ንሱ ግና ርሕራሔን ፍቕርን ብዝመልኦ ላዛ ዘለዎ ቃላት “-ኣይትፍርሂ ኣጆኺ-! ናባይ ጠምቲ-” ክብለኒ ከሎ ሰማዕኩዎ። እታ “-ኣይትፍርሂ-” ትብል ቃል ምስ-ሰማዕኩ ድማ፥ እቲ ምሳይ ዝነበረ ፍርሂ፥ ካብ ዝባነይ ተቐንጢጡ ሓዲጉኒ ከደ።

ብዘይ ጸገም ድማ ርእሰይ ኣቕንዕ ኣቢለ፥ ነቲ ጎይታ-ክብሪ ክርእዮ ከኣልኩ። መቸም ነቲ ግርማ-ሞገስ-! ነቲ ዕቤት-! ነቲ ጽባቔ-! ብዝግባእ ክገልጹዎ ዝኽእሉ ቃላት ክርከቡ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። እቲ ነጸብራቕ ኣዕይንቱ ክርአ ከሎ፥  ቋሕ ኢልካ ክትርእዮውን ዝድፈር ኣይኮነን። እቲ ካብኡ ክወጽእ ዝርአ ብርሃን ግና፥ ፍቕርን, ለውሃትን, ድንጋጽን, ርሕራሔን እምበር፥ ቁጥዓ ኣይኮነን።እቲ ኩሉ ዝረኹዎ መስደምም ዝኾነ ራእይሞ፥ ብኸመይ ክገልጾ-? በየን ጀሚረስ በየን ክፍጽሞ-? ነቲ ምሥጢር ክገልጽ ዝኽእል ቃላትከ ካበይ ከምጽእ-? ሥጋ ዝለበሰ ፍጡር ክበጽሖ ዘይክእል ምሥጢርዩ፥ ኢለ ክሓልፎ ግዲ ዝኾነኒ።

ብዝኾነ ከምዚ ኣብ ጥቓቲ፥ ግርማ ሞገሱ ዝኸበደ ዓቢይ-ንጉሥ ከሎኹ፥ እቲ ፍርሂውን ድሮ ሓዲጉኒ ከይዱ ስለ-ዝነበረ፥ ርእይ ኣቢለ ክጸግቦ ዕድል ረኸብኩ። ብብቑሩብውን ናብኡ ኣቢለ እናተጸጋዕኩዎ፥ ክመጽእ ከኣልኩ። በቲ መግለጺ ክረኽብበሉ ዘይክእል፥ ላዛ ዝመልኦ ምኡዝ-ቃላቱ ገይሩ ከኣ “-እንታይ ኢኺ ትርእዪ ዘሎኺ-? ብምባል ጠየቐኒ። ኣነ ግና እፍተን ደኣ ከይህሉ ኢለ ስለ-ዝሰጋእኩ፥መልሲ ከይህብ ፈራህኩ። መሊሰ ግና “-ሕፃን ቈልዓ እርኢ ኣሎኹ-“ ዝብል መልሲ ሃብኩ። ኣብቲ እዋን ገጹ ብብርሃን ክምላእ ረኣኹዎ። ግዳስ እንታይ ከም-ዝኾነ እንድዒ፥ ኣዕይንቱ ብንብዓት ስለ-ዝተመልአ፥ ንብዓቱ ከም ውሕጅ ኮይኑ ክወርድ ረኣኹዎ።

ኣንውን ንዕኡ ኣሰንየ፥ ንነዊሕ ሰዓታት ሓቢረዮ ብምልቃስ ንብዓተይ ኣፍሰስኩ። መጠን ዘይነበሮ ንብዓት ድማ ኣፍሲሰ። ኣብ ውሽጠይ ግና ክንድዚ ክብሎ ዘይክእል ሓጎስ ክስምዓኒ ዝኸኣለ። ኣብዚ ህሞት እርከብ ኣብ ዝነበርኩሉ ድማየ፥ ካብቲ ዝሓደርኩዎ ራእይ ተመሊሰ፥ ኣብ ቤተይን ኣብ ዓራተይን ምህላወይ ክፈልጥ ዝኸኣልኩ።

ይቕጽል

4. ካብ ምስልምና ናብ ክርስትና” (4-ክፋል)

3. ካብ ምስልምና ናብ ክርስትና” (3-ቅጽል)

2. ካብ ምስልምና ናብ ክርስትና” (2-ቅጽል)

1. ካብ ምስልምና ናብ ክርስትና(1-ቅጽል)

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div