S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

ስነ ጽሑፍ ብዶር. ሽሞንዲ ሃይለ

ምሥጢረ ክህነት

ሕድገት

ጸጋ ቅዱስ ቁርባን

 1. ዕላማ ጸጋ ምሥጢረ ቁርባን ሕይወት እዩ
 2. ዘይብላዕ በሊዕና ሞትና፡ ዝብላዕ በሊዕና ድማ ሕይወት ረኸብና
 3. እታ ሕይወት እትህብ ኦም ፈውስና ነበረት
 4. ኢየሱስ ሓቅኛ ኦም ሕይወት እዩ: ፍጹም ሊቀ ካህናት ሕይወት'ን እዩ
 5. ትርጉም ቁርባን ዝብል ቓል
 6. ተጠራጠርቲ: ሥጋን ደምን ክርስቶስ ምስልን መዘከርታን እዩ ይብሉ
 7. ድሕረ ባይታ ምሳሌ ቅዱስ ቁርባን
 8. ኣመሰራርታ ቅዱስ ቁርባን ብክርስቶስ
 9. ምሥጢረ ቁርባን ዘድሕን ጸጋ እዩ
 10. ቅዱስ ቁርባን ሓቀኛ መሥዋእቲ እዩ
 11. ድሕረ ባይታ መዘከርታ ፋሲጋ
 12. ሥርዓት ኣከባብራ በዓል ፋሲጋ ብላዕ፡ ኣይትብላዕ
 13. መዛዘሚ

ሜሮን

 1. ጸጋ ድሕነት ብሸውዓተ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ይዕደል-->7ይ ክፋል
 2. ሜሮን ህላውነት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ማለት እዩ-->-->8ይ ክፋል
 3. ምሁራት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሜሮን እንታይ ይብሉ-->9ይ ክፋል
 4. ዅሉ ኣሚኑ ዝተጠምቀ ዘበለ ብመንፈስ ክሕተም ተገብኦ-->10ይ ክፋል

ድሕነት ብጸጋ
 1. ሕጊ ሙሴን ጸጋ ክርስቶስን-->1ይ ክፋል
 2. ድሕነት ብጸጋ-->2ይ ክፋል
 3. ዓሰርተ ትእዛዛት ዘለኣለማዊ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ፡ ሕጊ ሙሴ ግና ጊዝያዊ ነበ-->3ይ ክፋል  
 4. መለኮታዊ ጸጋ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን እዩ--> 4ይ ክፋል 
 5. መለኮታዊ ጸጋ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን እዩ-->5ይ ክፋል
 6. ሓድሽ መቓልሕ ብሉይ ኪዳን--> 6ይ ክፋል
 7. ጸጋ ድሕነት ብሸውዓተ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ይዕደል--> 7ይ ክፋል
 8. ምሳሌኣዊ ድሕረ ባይታ  ጥምቀት ካብ ብሉይ ኪዳን--> 8ይ ክፋል
 9. ብሓድሽ ህይወት ምስኡ ክንመላለስ ናብ ሞት ምስኡ ተቐበርና--> 9 ክፋል

ጥምቀት
 1. ዝኣመነን እተጠምቀን ኪድሕን፡እቲ ዘይኣመነ ግና ኪዅነን እዩ -->1ይ ክፋል
 2. ጥምቀት ኣብ ሓድሽ ኪዳን -->2ይ ክፋል
 3. ትርጉም ምሥጢረ ጥምቀት -->3ይ ክፋል
 4. ኣድላይነት ጥምቀት ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን -->4ይ ክፋል
 5. ጥምቀት ኣብ እዋን ሕጻንነትን ኣብ እዋን ዕቤትን -->5ይ ክፋል
 6. ጥምቀት ሓንሳብ ጥራይ ድኣ ይወሃብ እምበር ኣይደጋገምን-->6ይ ክፋል

ወንጌል ሓዋርያዊ ትውፊት(Paradosis)
 1. ሓዋርያዊ ትውፊት (PAR ADOSIS)-->1ይ ክፋል
 2. ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ትውፊት እንታይ ይብል-->2ይ ክፋል
 3. ጽሑፋትከ ብዛዕባ ትውፊት እንታይ ይብሉ?-->3ይ ክፋል
 4. ንሓዋርያት ክንመስል ይግብኣና -->4ይ & 5ይክፋል
 5. እዋናውያን መማህራን ትውፊት--> 6ይ ክፋል
 6. ነታ ማሕበር ጐይታ ክትጓሰዩ፥ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ሸመኩም--> 7ይ ክፋል
 7. ወንጌል ትውፊት ሓዋርያት እዩ--> 8ይ ክፋልን መወዳእታን

ኣብ መንግሥተ ሠማያት መን ይዓቢ
 • ኣብ መንግሥተ ሠማያት መን ይዓቢ-->1ይ ክፋል
 • ኣብ መንግሥተ ሠማያት መን ይዓቢ-->2ይ ክፋል

ጸብጻብ ጲላጦስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ
 • ጸብጻብ ጲላጦስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ-->2ይ ክፋል

Radio Tewahdo

 Video - Youtube

TV Tewahdo

A Message from H.G. bishop Mekarios

መጸናንዒ ቃል ብብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ

ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብኸመይ

</div